Odszkodowania i jak je uzyskać?

Częstszymi przyczynami urazów są śliska, nieuprzątnięta czy niezabezpieczona należycie nawierzchnia posadzki czy chodnika. O ile upadek nie jest wynikiem naszej nieostrożności czy też niedostosowania się sposobu poruszania się do panujących warunków lecz jest związane z utrzymaniem nawierzchni podłoża, poszkodowany może kierować roszczenia do podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie chodnika czy posadzki.

Prawników, Szkody Osobowe, Wypadku, Twierdzenie

Odpowiedzialnym za utrzymanie chodnika, może być zarówno lokalny zarząd dróg jak i wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia, na terenie której, znajduje się chodnik. W przypadku śliskiej lub nieuprzątniętej posadzki w budynku odpowiedzialnym za powstanie wypadku, którego skutkiem jest uraz, będzie właściciel budynku, lub jego najemca, dzierżawca bądź np. franczyzobiorca. Każdy z tych podmiotów może powoływać się na fakt powierzenia innym, profesjonalnym podmiotom, obowiązku należytego utrzymania nawierzchni. Każdy z takich podmiotów może także powoływać się na fakt ubezpieczenia się na wypadek swojej odpowiedzialności cywilnej z tytułu nienależytego utrzymania nawierzchni.

Nie sposób jest opisać wszystkich przypadków, jakie mogą zaistnieć. Należy bowiem wówczas poczynić precyzyjne ustalenia tak co do właściciela obiektu, zakresu tej własności (niejednokrotnie chodnik jest na granicy dwóch odrębnych własności), osób, którym posługuje się w zakresie oczyszczania. Niezbędne jest w takiej sytuacji przeprowadzenia korespondencji z każdym z takich podmiotów, aby wykluczyć możliwość pozwania podmiotu nieuprawnionego.

Posiadanie przez takie podmioty umów ubezpieczenia ma drugorzędny charakter, albowiem odpowiedzialność ubezpieczyciela i ubezpieczonego ma charakter solidarny. Oznacza to, że poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń, wedle własnego wyboru, albo od sprawcy szkody, albo od jego ubezpieczyciela, albo od obu łącznie.

Po więcej informacji, zapraszamy na stronę www.sokolowski.com.pl – odszkodowania lublin. Strona z pewnością okaże się pomocna.

Dodaj komentarz